ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช