วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Uncategorized

ระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561

ระบบ  กลไก และกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

(ปรับปรุงวันที่ 6 กรกฎาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียด ดาวน์โหลด