Student Affairs

นางปิยรัตน์ จีนาพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

โทร.075-446391 ต่อ 136

งานพัฒนานักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร.075-446391 ต่อ 104

งานสวัสดิการนักศึกษาและแนะแนว
โทร.075446391 ต่อ 105

20140428_150556A

นางปิยรัตน์ จีนาพันธุ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา

หมวดหมู่