โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -การป้องกันภัยยาเสพติดด้วยการใช้คุณธรรมจริยธรรม