Blog Archives for category สมาชิกครอบครัว

รับนักศึกษาปี 1 เข้าประจำบ้าน 17 สค 59

ครอบครัวช้องนาง

 เรื่องเล่าจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวช้องนาง อาจารย์เจ้าหน้าที่ นางวรัญญา จิตรบรรทัด    อาจารย์ นางสาวจิฑาภรณ์  ยกอิ่น  อาจารย์ น.ส.วรรณา เทพยา            เจ้าหน้าที่ นายประภัย ทองสม… Continue reading »

ครอบครัวเฟื่องฟ้า

 เรื่องเล่าจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวเฟื่องฟ้า อาจารย์เจ้าหน้าที่ นายสุทัศน์ เหมทานนท์ นางนิสากร จันทวี น.ส.ปิยะพร พรหมแก้ว นางจารี อุดร นายสัญญา อุดร นางสาวอนุกูล ก้งเส้ง คุณนุกูล เชาวนา นักศึกษา นางสาวสิริลักษณ์ แก้วเทวา… Continue reading »

ครอบครัวดาหลา

  เรื่องเล่าจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวดาหลา อาจารย์เจ้าหน้าที่ นางนิศารัตน์ นรสิงห์ นางวันดี แก้วแสงอ่อน นางปรีญา สารพันธ์ นายเลอพงษ์ ยิ้นลิ้ง คุณวิทยา ศิริกิจพุทธิศักดิ์ นักศึกษา นายยุทธยา พิทักษ์คชวงศ์ นายวิภัชวงศ์ จงไกรจักร นางสาวอาธิญา… Continue reading »

ครอบครัวพวงพะยอม

 เรื่องเล่าจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวพวงพะยอม อาจารย์เจ้าหน้าที่ นางพิมพวรรณ เรืองพุทธ น.ส.ขจิต บุญประดิษฐ น.ส.หนูนิตย์ ลักษณะพาหุ น.ส.แสงเดือน ชูอินทร์ อ.สิทธิชัย ฮั้นตระกูล นักศึกษา นางสาวกุสาวดี สุชาติพงศ์ นางสาวศิริขวัญ บุญวงศ์ นางสาวณัฐวรรณ ขวัญเกื้อ… Continue reading »