Blog Archives for category Downloads

หนึ่งวิทยาลัยหนึ่งตำบล ภายใต้รั้วครอบครัวเดียวกัน

อ่านรายละเีอียด>> 

แนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน

เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน   อ่านคลิก