วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ระบบ กลไก ปีการศึกษา 2560

ระบบ  กลไก และกระบวนการในการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(ปรับปรุงวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๖๑)

รายละเอียด <คลิก>