แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยอาจารย์/นักศึกษา

แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วันที่ทำแบบประเมิน 17 – 30 เมษายน 2562ส่งโดยอาจารย์จามจุรี แซ่หลู่<<คลิกเพื่อทำแบบประเมิน>>

แบบประเมินความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

แบบประเมินความรู้ในการจัดการเรียนการสอน วันที่ในการทำแบบประเมิน วันที่  5 – 12 มีนาคม 2562 ส่งโดย อ.อุทุมพร ดุลยเกษม <<คลิกเพื่อทำแบบประเมิน>>