ประกาศและเอกสารต่างๆ

+ประกาศ นโยบายการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  รายละเอียด +ประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารด้วยความโปร่งใส  รายละเอียด +ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) รายละเอียด +ประกาศ นโยบายการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม รายละเอียด +ประกาศ…