งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานบุคลากร
งานพัสดุ

 

ระเบียบต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช