ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

นโยบายและพันธกิจงานวิจัย

นโยบายงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม

สร้างบรรยากาศในการผลิต พัฒนาผลงานทางวิจัยและนวัตกรรม
และสนับสนุนให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครศรีธรรมราชทำวิจัย
และผลงานทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขและการเรียนการสอน 


ดร.รัถยานภิศ พละศึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ฐานข้อมูล

-> ฐานข้อมูลงานวิจัย
-> ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ
-> ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
-> ดาวน์โหลดงานวิจัย