วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player
  • อบรม ผบต รุ่น 1

 ความโปร่งใสการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

-1.1.1 บัญชีเงินสด

-1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

-1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

-1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ/ลูกหนี้ยืมนอกงบประมาณ

-1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย/เจ้าหนี้

————————————————————————————-

+รายงานงบทดลองหลังปิดปัญชี
-รายงานงบทดลองหลังปิดปัญชีงวดที่ 16-2560

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม  2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตลาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
-เพิ่มเติม

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560
-เพิ่มเติม
-บันทึกข้อความ

+รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560
-รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560
-เพิ่มเติม
-บันทึกข้อความ

 


นางเกษรา วนโชติตระกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ