วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร
• ประกาศแจ้งงดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่อยงานคุณธรรม” รายละเอียด 
• กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรเวชหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ(CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร
• รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียด 
• กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด 
• การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
• ใบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รายละเอียด 
• ประกาศแจ้งการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่น 13 รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่น 13 รายละเอียด
• ประชุมวิชาการ “นวตกรรมใหม่สู่การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน” รายละเอียด  กำหนดการ  ใบตอบรับ 
• โครงการพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใบสมัคร  แผ่นพับ
• โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 “ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” รายละเอียด  ใบสมัคร
• กำหนดการเข้ารับวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเวชปฎิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12 รายละเอียด
• กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 2  รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
• ขยายวันรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)  รายละเอียด
• การรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี)  รายละเอียด ,ใบสมัคร
• รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
• รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12  รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12   รายละเอียด
• โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12  รายละเอียด ,ใบสมัคร
• โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน รายละเอียด
• โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ การรักษาโรคเบื้องต้นแนวใหม่ รายละเอียด ,กำหนดการ
• โครงการประชุมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข เขต 6  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2555  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2555 รายละเอียด
• รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 11  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2555 รายละเอียด
• กำหนดการพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) รายละเอียด
• กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2555 รายละเอียด ,ใบสมัคร
• ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 11  รายละเอียด
• รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 11  รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 11  รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปี 2555 รายละเอียด  รายชื่อ
• กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 11  รายละเอียด ,ใบสมัคร 
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบรับตรง รอบที่ 2 ปี 2555 รายละเอียด ,นครศรีฯ  ,ชุมพร 
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระบบรับตรง รอบที่ 1 ปี 2555 รายละเอียด ,รายชื่อ
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่ายกายในระบบรับตรง รอบที่ 1 ประจำปี 2555 รายละเอียด ,นครศรีฯ ,ชุมพร
• รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 (ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2555) Credit Transfer Form ,thai-asean application form  ,thai-asean guideline
• เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 10 รายละเอียด , ใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

349 Total Views 1 Views Today