วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เม.ย.58)

1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เดือน เมษายน 2558) ดาวน์โหลดไฟล์
2.โครงการประกอบแผน (ปรับตามแผน เดือน เมษายน 2558 ) ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2558

1 ปก
2 สาส์นจากผู้อำน วยการ
3 คำนำ
4 แผนที่แผนกลยุทธ์
5 สารบัญ
6 แผนงาน ปี 58
7 แผนกับงบประมาณ
8 สอดคล้องตัวชี้วัด ปี 58
9 ภาคผนวก

โครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558‏

1 ปก
2 สารบัญโครงการแผนปี 58
3 รวมเล่มแผนปฏิบัติการปี 2558
4 ภาคผนวกโครงการประกอบแผน
5 สรุปรายละเอียด โครงการแผนปฏิบัติการฯ ปี 58

เอกสารดาวน์โหลด

· คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2558‏ (Update 2015-01-23)
· การจัดการความรู้ 2549
· ภาระงานอาจารย์
· การจัดการความรู้ 2550
· แผนกลยุทธ ปี 2552
· รูปแบบโครงการปีงบประมาณ 2553
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
· แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
· แผนกลยุทธ์ 2555-2558
· แบบฟอร์มต่างๆ
· แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
· แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยง(NEW)
· แผนปฏิบัติการ 2556 ปรับใหม่[Intranet] Update 28-06-2013
· แผนปฏิบัติการ ปี 57
· แบบฟอร์มประเมินความเสี่่ยง

212 Total Views 1 Views Today