วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
• ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด
• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด1 , รายละเอียด2
• สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
• สอบราคาก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและโรงจอดรถยนต์  รายละเอียด
• ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบคู่สายวงจรเช่า รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด 
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• รวมสูตรการคำนวณเวลาราชการหรืออายุราชการ บำเหน็จบำนาญปกติ รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นทะเบียนการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รายละเอียด
• ประกาศผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียด
• โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 ใบสมัคร  แผ่นพับ
• ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
• ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  TOR
• ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 36 ที่นั่ง รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบคู่สายวงจรเช่า รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน  รายละเอียด
• สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำอาคารเรียน 100 ปี  รายละเอียด
• ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเป็นพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
• ขยายวันรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ เป็นพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการถ่ายเอกสาร รายละเอียด
• สอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค  รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคักเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  รายละเอียด
• กำหนด วัน เวลา และสถานที่คักเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รายละเอียด
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียด
• โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด , กำหนดการ
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานคนสวน รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย  รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งงานธุรการ  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานวิจัยและงานธุรการ  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานวิจัยและงานธุรการ  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหุ่นจำลองในห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด
• ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีตกลงราคา รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด  รายละเอียด
• การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนอาคาร 100 ปี  รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาครั้งที่ 2  ขอบเขตงาน , รายละเอียด , เอกสารประกวดราคา
• ประกาศสอบราคาซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 100 ปี (สมเด็จพระศรีนครินทร์) รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 1  รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ รายละเอียด
• โครงการร่วมผลิตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง รายละเอียด
• ประกาศ การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายละเอียด
• ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานคนสวน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก  รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกงานเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างลูกจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบคู่สายวงจรเช่า (Internet Leased Line) รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานคนสวน  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานทำความสะอาด  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ งานธุรการ  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาก่อสร้างศาลากลางน้ำ รายละเอียด
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียด
• ประกาศเลื่อนวันเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด
• ปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ประกาศขยาย , ปรับกำหนดการ
• กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด , ใบสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด
• รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 21 ประจำปี 2554 รายละเอียด , แบบตอบรับ , แบบ Port
• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และสำนักงาน  รายละเอียด
• เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด  , ใบสมัคร
• การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งงานขับรถยนต์  รายละเอียด
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  รายละเอียด
• หนังสือขอบคุณจากญาติผู้ป่วย  รายละเอียด
• รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถะ ครั้งที่ 1  รายละเอียด
• รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ)  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการประเมินความรู้เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  รายละเอียด , ใบสมัคร
• ประกาศสอบราคาให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า  รายละเอียด
• การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โครงการ , รายละเอียด , ใบสมัคร
• ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคาร 100 ปี)และหอพักนักศึกษา  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด  รายละเอียด
• ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิภาวดีรังสิตาราม  รายละเอียด
• การรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  รายละเอียด ,  ใบสมัคร
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศยกเลิกการเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำอาคารหอประชุม  รายละเอียด
• ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน 4  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  รายละเอียด
• ประกาศรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จำหน่ายอาหารให้กับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียด
• ประกาศ เรื่องจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพโดยวิธีตกลงราคา  รายละเอียด
• รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2553 รายละเอียด , แบบตอบรับ
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัด วพบ.นครศรีธรรมราช  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างรับเหมาบริการงานคนสวน รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหาร  รายละเอียด
• ประกาศ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 20/2553  รายละเอียด   เพิ่มเติม
• ประกาศเลื่อนวันเปิดซอง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 2 รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างรับเหมาบริการงานต่าง ๆ รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
• เดิน-วิ่ง การกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าต้านภัยยาเสพติด มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 2 รายละเอียด
• เลื่อนวันเปิดซอง สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนประจำอาคารเรียน  รายละเอียด
• โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• การขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานสวน รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด  รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 รายละเอียด
• ตารางการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงาน 7 คน “วพบ.คัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมทาสี อาคารหอพักนักศึกษา 2 อาคาร รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• พระดำรัส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รายละเอียด
• เอกสารจดหมายข่าวต้นคิด สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง(ฉบับที่ 2) รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  รายละเอียด  คุณลักษณะ
• รับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Holistic for Development Baby in the Future   รายละเอียด
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวตกรรมและผลงานวิชาการ สู่การพัฒนางาน  รายละเอียด , แบบฟอร์ม
• ประกาศเรื่อง ให้เช่าสถานที่ราชการทำการถ่ายเอกสาร รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุต่าง ๆ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค รายละเอียด
• รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป   รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด

 

 

 

 

241 Total Views 1 Views Today