วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

แผนงาน/โครงการ

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เม.ย.58)

1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เดือน เมษายน 2558) ดาวน์โหลดไฟล์
2.โครงการประกอบแผน (ปรับตามแผน เดือน เมษายน 2558 ) ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2558

1 ปก
2 สาส์นจากผู้อำน วยการ
3 คำนำ
4 แผนที่แผนกลยุทธ์
5 สารบัญ
6 แผนงาน ปี 58
7 แผนกับงบประมาณ
8 สอดคล้องตัวชี้วัด ปี 58
9 ภาคผนวก Continue reading