วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร
• ประกาศแจ้งงดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่อยงานคุณธรรม” รายละเอียด 
• กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรเวชหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ(CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร
• รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียด 
• กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด 
• การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
• ใบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รายละเอียด 
• ประกาศแจ้งการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่น 13 รายละเอียด Continue reading