ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

• ประชาสัมพันธ์วันพยาบาลแห่งชาติ  21 ตค.62 หนังสือเชิญ ใบตอบรับ กำหนดการ

• ประกาศรับสมัครให้บริการร้านจำหน่ายสินค้ามินิมาร์ท รายละเอียด

• ประกาศรับสมัครให้บริการร้านอาหารเพิ่มเติม  รายละเอียด

• ประกาศผลการเปิดซองให้บริการร้านอาหาร  รายละเอียด

• ประกาศผลการเปิดซองการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด

• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียด

• ประกาศรับสมัครร้านให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด

• ประกาศรับสมัครร้านให้บริการปรุง จำหน่ายอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด

• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  รายละเอียด ใบสมัคร

• English teacher Job Vacancies >> Click for Detail

• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

• ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สำหรับสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

• รับสมัครงานตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง รายละเอียด

• English teacher Job Vacancies  >> Click for Detail

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  รายละเอียด   • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

1.ตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการดังนี้ รายละเอียด
- ช่างทั่วไป 1 ตำแหน่ง
- คนงานสนาม 1 ตำแหน่ง
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผุูผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วพยาบาล รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 พย 61) รายละเอียดและใบสมัคร
• ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
• พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการ รายละเอียด
• ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ งานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด 
• ประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์และงานบ้านงานครัว  รายละเอียด
• รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด  ใบสมัคร
• ประกาศผู้ชนะให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะการให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา  รายละเอียด
• ประกาศ การให้บริการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค  รายละเอียด
• ประกาศ การให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี  รายละเอียด
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิ์สอบคัดเลือกราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด  ใบขอโอน  ใบขอย้าย
• โครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน”  รายละเอียดใบสมัครหนังสือเชิญ
• ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ รายละเอียด      (หมายเหตุ) ให้ผู้อบรมนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายืนยันในวันอบรมด้วย
• โครงการอบรมฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ หนังสือเชิญ      (หมายเหตุ) เพิ่มเติมกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ ใบสมัคร
• ประกวดราคาชุดสร้างสถานการณ์จำลองและอุปกรณ์ประกอบ(e-bidding) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ธุรการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย รายละเอียด
• โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 11 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หุ่นฝึก) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
• อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน รายละเอียด หนังสือเชิญ
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 9 และอาคารเรียน 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• รับสมัครอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (CNEU=17.5 )
รายละเอียด , แผ่นพับ , หนังสือเชิญ
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 9  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการจำนวน 17 อัตรา รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก่ข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด  แบบฟอร์ม
• รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อ่มแซมห้องสมุด รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 14 รายการ รายละเอียด คุณลักษณะ
• รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อาจารย์สอนพยาบาล) รายละเอียด ใบสมัคร
• พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• English Teacher Job >detail<
• ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
• โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล(การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน) รายละเอียด
• ประกาศขี้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
• คู่มือ/ระเบียบการ สำหรับ ผบต.รุ่น 26 ปี 2559 รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด
• โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการ(การจัดการโรคเรื้อรัง)ใบสมัคร รายละเอียด หนังสือเชิญ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการทำคลอดขั่นสูง รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด  
• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด ‏
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บชุดฝึกปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
• ประกาศการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด , ใบสมัคร
• อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
(เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2558) รายละเอียด กำหนดการ
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1‏ รายละเอียด 
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร

• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
• ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด Continue reading

 

• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผุูผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วพยาบาล รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2561
   (ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 30 พย 61) รายละเอียดและใบสมัคร
• ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
• พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด

• โครงการอบรม “การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน”  รายละเอียดใบสมัครหนังสือเชิญ
• ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ รายละเอียด      (หมายเหตุ) ให้ผู้อบรมนำหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายืนยันในวันอบรมด้วย
• โครงการอบรมฟื้นฟูสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ หนังสือเชิญ      (หมายเหตุ) เพิ่มเติมกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ ใบสมัคร
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัย รายละเอียด
• โครงการอบรม “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 11 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
• อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน รายละเอียด หนังสือเชิญ
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคาร 9 และอาคารเรียน 1 รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด
• รับสมัครอบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (CNEU=17.5 )
รายละเอียด , แผ่นพับ , หนังสือเชิญ
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 9  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการจำนวน 17 อัตรา รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ครั้งที่ 1 รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก่ข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการประเมินความรู้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาลจำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/โอน รายละเอียด  แบบฟอร์ม
• รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อ่มแซมห้องสมุด รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือก ตำแหน่งงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 14 รายการ รายละเอียด คุณลักษณะ
• รับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อาจารย์สอนพยาบาล) รายละเอียด ใบสมัคร
• พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ รายละเอียด ใบสมัคร
• ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• ประกาศให้บริการสถานที่ จำหน่ายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• English Teacher Job >detail<
• ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี) รายละเอียด ใบสมัคร
• โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาล(การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน) รายละเอียด
• ประกาศขี้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
• คู่มือ/ระเบียบการ สำหรับ ผบต.รุ่น 26 ปี 2559 รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด
• โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการ(การจัดการโรคเรื้อรัง)ใบสมัคร รายละเอียด หนังสือเชิญ
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการเพื่่อรับโอน/ย้าย รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดปลวก รายละเอียด
• ประกาศให้บริการอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการทำคลอดขั่นสูง รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด  
• ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด ‏
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจ้างตัดเย็บชุดฝึกปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รายละเอียด 
• ประกาศการให้บริการจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ราชการประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษา รายละเอียด
• กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด , ใบสมัคร
• อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน
(เลื่อนอบรมเป็นวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2558) รายละเอียด กำหนดการ
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1‏ รายละเอียด 
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ บุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด 
• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร

• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
• ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด
• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด1 , รายละเอียด2
• สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการศึกษา ประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
• สอบราคาก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลและโรงจอดรถยนต์  รายละเอียด
• ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายโอนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบคู่สายวงจรเช่า รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด 
• ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน รายละเอียด
• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• รวมสูตรการคำนวณเวลาราชการหรืออายุราชการ บำเหน็จบำนาญปกติ รายละเอียด
• รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาให้เช่าสถานที่ประกอบการปรุงอาหารสำหรับนักศึกษาบริโภค รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นทะเบียนการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ รายละเอียด
• ประกาศผลการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดหาระบบกล้องวงจรปิด รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน รายละเอียด
• โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 ใบสมัคร  แผ่นพับ
• ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
• ประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาทด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด  TOR
• ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการพัฒนาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
• ประกาศขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์จัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 36 ที่นั่ง รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบคู่สายวงจรเช่า รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสี่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน  รายละเอียด
• สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำอาคารเรียน 100 ปี  รายละเอียด
• ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท  รายละเอียด
• ประกาศการขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด
• ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท รายละเอียด
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเป็นพนักงานราชการ นักทรัพยากรบุคคล รายละเอียด
• ขยายวันรับสมัครบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1ปี) รายละเอียด
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียด
• โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รายละเอียด , กำหนดการ
• ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 10  รายละเอียด
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด
• ประกาศรับสมัครเพิ่มเติมบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด
• ปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล  ประกาศขยาย , ปรับกำหนดการ
• กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2554  รายละเอียด , ใบสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด
• รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 21 ประจำปี 2554 รายละเอียด , แบบตอบรับ , แบบ Port
• เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 9  รายละเอียด  , ใบสมัคร
• หนังสือขอบคุณจากญาติผู้ป่วย  รายละเอียด
• การประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โครงการ , รายละเอียด , ใบสมัคร
• ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิภาวดีรังสิตาราม  รายละเอียด
• การรับย้าย/โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  รายละเอียด ,  ใบสมัคร
• รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 20 ประจำปี 2553 รายละเอียด , แบบตอบรับ
• ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงอาหาร  รายละเอียด
• ประกาศ หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่ 20/2553  รายละเอียด   เพิ่มเติม
• รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด
• เดิน-วิ่ง การกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าต้านภัยยาเสพติด มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 รายละเอียด
• โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง การฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 7 รายละเอียด
• ตารางการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงาน 7 คน “วพบ.คัพ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 1 รายละเอียด
• รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้ายมารับราชการ ในสังกัด รายละเอียด
• พระดำรัส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รายละเอียด
• เอกสารจดหมายข่าวต้นคิด สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ รายละเอียด
• รับฟังการบรรยาย หัวข้อเรื่อง Holistic for Development Baby in the Future   รายละเอียด
• โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างนวตกรรมและผลงานวิชาการ สู่การพัฒนางาน  รายละเอียด , แบบฟอร์ม

//////////////////////////
• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร
• ประกาศแจ้งงดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่อยงานคุณธรรม” รายละเอียด 
• กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรเวชหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ(CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร
• รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียด 
• กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด 
• การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
• ใบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รายละเอียด 
• ประกาศแจ้งการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่น 13 รายละเอียด Continue reading

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เม.ย.58)

1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เดือน เมษายน 2558) ดาวน์โหลดไฟล์
2.โครงการประกอบแผน (ปรับตามแผน เดือน เมษายน 2558 ) ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2558

1 ปก
2 สาส์นจากผู้อำน วยการ
3 คำนำ
4 แผนที่แผนกลยุทธ์
5 สารบัญ
6 แผนงาน ปี 58
7 แผนกับงบประมาณ
8 สอดคล้องตัวชี้วัด ปี 58
9 ภาคผนวก Continue reading