ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

Get Adobe Flash player

• การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ‏ รายละเอียด
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด
• ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ รายละเอียด
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตของงานอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง‏ รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายละเอียด 
• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารความยาว 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวิดีโอและอุปกรณ์เสริมในการกระจายภาพ รายละเอียด 
• ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบเสียงตามสาย รายละเอียด 
• ประกาศการชำระเงินของการอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• ประกาศวิจารย์ร่างขอบเขตงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 158 เมตร รายละเอียด 
• ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศวิจารณ์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายกาแฟและเบเกอร์รี่ รายละเอียด
• ประกาศให้เช่าอาคารเพื่อเปิดร้านประกอบกิจการขายสินค้า รายละเอียด
• รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ รายละเอียด Continue reading

• รับสมัครอบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รายละเอียดกำหนดการใบสมัคร
• ประกาศแจ้งงดจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพแกนนำบุคลากรสาธารณสุขเพื่อพัฒนาหน่อยงานคุณธรรม” รายละเอียด 
• กำหนดการเปิดอบรมหลักสูตรเวชหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รายละเอียด 
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติ รุ่นที่ 14 รายละเอียด 
• อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 14 รายละเอียด , ใบสมัครหนังสือเชิญ 
• อบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ(CNEU 30 หน่วย) รายละเอียด , ใบสมัคร
• รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี รายละเอียด 
• กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ รายละเอียด 
• การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ รายละเอียด
• ใบตอบรับการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รายละเอียด 
• ประกาศแจ้งการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ รุ่น 13 รายละเอียด Continue reading

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เม.ย.58)

1.แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏ (ปรับแผน เดือน เมษายน 2558) ดาวน์โหลดไฟล์
2.โครงการประกอบแผน (ปรับตามแผน เดือน เมษายน 2558 ) ดาวน์โหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558‏

รายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2558

1 ปก
2 สาส์นจากผู้อำน วยการ
3 คำนำ
4 แผนที่แผนกลยุทธ์
5 สารบัญ
6 แผนงาน ปี 58
7 แผนกับงบประมาณ
8 สอดคล้องตัวชี้วัด ปี 58
9 ภาคผนวก Continue reading