ชมรมศิษย์เก่า

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญศิษย่สมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14
รายละเอียด >>http://goo.gl/TWthgu
ใบสมัคร >>>http://goo.gl/ZK6fnt
หนังสือเชิญ>>http://goo.gl/QIIz8l
• ขอเชิญศิษย์เก่าสมัครอบรมวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ รายละเอียด , ใบสมัคร
• รับสมัครศิษย์เก่าที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี  รายละเอียด
• เชิญศิษย์เก่าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 13 ใบสมัคร  แผ่นพับ
• เชิญศิษย์เก่าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใบสมัคร  แผ่นพับ
• ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รายละเอียด
• โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2557 “ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” รายละเอียด  ใบสมัคร
• ขอเชิญศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิภาวดีรังสิตาราม  รายละเอียด
• ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาววพบ.นคร ณ  โรงแรม แกรนด์ปาร์ค  วันที่ 21 มกราคม 2557 รายละเอียด

ภาพกิจกรรม