ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

1 9 10 11

ประชุมวิชาการประจำปี 2557 “ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง”

2 วิทยาลัยพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง  ”ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมธรรมราช

Continue reading

1 9 10 11