กลุ่มงานวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

แบบฟอร์มงานวิชาการ

 

แผนการสอนปรับแก้ (30 มค 61)
 • แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธฺ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2559 (19 มค 60 )
 • แผนฝึกภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2559 (24 มค 60 )
 • แผนการจัดการสอนภาคทฤษฎี (28 มิย 59 )
 • แผนการสอนในคลินิก (28 มิย 59 )
 • Curriculum Mapping  (9 ก.พ. 59 )
 • คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล)
 • แบบฟอร์มงานวิชาการ (20 ก.ย. 2556)
   แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • แบบฟอร์มงานวิชาการ (3 พ.ค. 2558 )
   AMF-001 แบบฟอร์ม มคอ.3
   AMF-002 แบบฟอร์ม มคอ.4
   AMF-003 แบบฟอร์ม มคอ.5
   AMF-004 แบบฟอร์ม มคอ.6
   AMF-005 แผนการสอนภาคทฤษฎี
   AMF-006 แผนการสอนในคลินิก
   AMF-007 แผนการสอนภาคปฏิบัติสัปดาห์
   AMF-008 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรภาคทฤษฎี
   AMF-009 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรภาคปฏิบัติ
   AMF-010 ผังการออกข้อสอบรายเนื้อหา
   AMF-011 แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
   AMF-012 แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
   AMF-013 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ภาคทฤษฎี
   AMF-014 แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ภาคปฏิบัติ
   แบบประเมิน มคอ 3-5 ปี 2556

คู่มือบริหารหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 >ดาวน์โหลด<
คู่มือการบริหารความเสี่ยงในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม >ดาวน์โหลด<
คู่มือบริหารหลักสูตร 2558 >ดาวน์โหลด<
คู่มือบริหารหลักสูตร 2557>ดาวนโหลดคลิกตรงนี้(ไฟล์ zip)<
คู่มือทวนสอบ >ดาวน์โหลด<

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 2561

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 30
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 29
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 28
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น.27