ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

1 9 10 11

บุคลากร

 

ดร.จามจุรี แซ่หลู่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร.0-7544-6391 ต่อ 424

นางสาววิลาสินี แผ้วชนะ  หัวหน้างานทะเบียนฯ
นางสาวจันทิมา ช่วยชุม
โทร.0-7544-6391 ต่อ 423
นางสาวเบญจวรรณ ละหุการ
นางสาวปิยะพร พรหมแก้ว Continue reading

ประชุมวิชาการประจำปี 2557 “ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง”

2 วิทยาลัยพยาบาลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง  ”ก้าวทันการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง”
วันที่ 20-22 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์  จังหวัดนครศรีธรรมธรรมราช

Continue reading

1 9 10 11