ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ภาคเรียน 1/2560
1.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 29
2.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 28
3.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น.27
4.นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 26

แบบฟอร์มงานวิชาการ

 

 • ใบประเมินประสิทธิภาพการนิเทศ 
 • คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล) 
 • แบบฟอร์มงานวิชาการ (20 ก.ย. 2556)
   แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • แบบฟอร์มงานวิชาการ (3 พ.ค. 2556
   AMF-001 แบบฟอร์ม มคอ.3
   AMF-002 แบบฟอร์ม มคอ.4
   AMF-003 แบบฟอร์ม มคอ.5
   AMF-004 แบบฟอร์ม มคอ.6
   AMF-005 แผนการสอนภาคทฤษฎี
   AMF-006 แผนการสอนในคลินิก
   AMF-007 แผนการสอนภาคปฏิบัติรายวัน
   AMF-008 แผนการสอนภาคปฏิบัติรายสัปดาห์
   AMF-009 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรภาคทฤษฎี
   AMF-010 ตารางวิเคราะห์หลักสูตรภาคปฏิบัติ
   AMF-011 ผังการออกข้อสอบรายเนื้อหา
   แบบประเมิน มคอ 3-5 ปี 2556

บุคลากร

 

ดร.จามจุรี แซ่หลู่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
โทร.0-7544-6391 ต่อ 424

นางสาววิลาสินี แผ้วชนะ  หัวหน้างานทะเบียนฯ
นางสาวจันทิมา ช่วยชุม
โทร.0-7544-6391 ต่อ 423
นางสาวเบญจวรรณ ละหุการ
นางสาวปิยะพร พรหมแก้ว Continue reading