วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

บุคลากร

 

ดร.ชุติมา รักษ์บางแหลม  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
โทร.0-7544-6391 ต่อ 424

งานบริหารหลักสูตร

- นางชุติมา                รักษ์บางแหลม                                 หัวหน้างาน

- นางสาวนงรัตน์         โมปลอด

- นางนิศารัตน์            นรสิงห์

- นางทัศณีย์              หนูนารถ

- นางวิชชุตา              มัคสิงห์

 

งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

- นางสาวจามจุรี                    แซ่หลู่                                           หัวหน้างาน

- นางสาวอุทุมพร         ดุลยเกษม

- นางธมลวรรณ          แก้วกระจก

- นางสาวนภาวรรณ     วิริยะศิริกุล

- นางสาวบุญยอร         สิริกาญจน์

 

งานทะเบียน  วัดและประเมินผลการศึกษา

- นางสาววิลาสินี           แผ้วชนะ                                                  หัวหน้างาน

- นางนิสากร               จันทวี

- นางสาวจันทิมา                    ช่วยชุม

- นางสาวเบญจวรรณ     ละหุการ

 

ภาควิชา

การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

- นางยุพิน                  หมื่นทิพย์                             หัวหน้าภาค

- นางชุติมา                 รักษ์บางแหลม

- นางพิมพวรรณ           เรืองพุทธ

- นางสาววรนิภา          กรุงแก้ว

- นางสาวจามจุรี           แซ่หลู่

- นางสาววิลาสินี           แผ้วชนะ

- นางสาวอรุณรัตน์        โยธินวัฒนบำรุง

- นางนิสากร               จันทวี

- นางวันดี                  แก้วแสงอ่อน

- นางสาวจันทิมา          ช่วยชุม

- นางสาวนันท์ณภัส        สารมาศ

- นางสาวสมฤดี                      อรุณจิตร

การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

- นางวิชชุตา               มัคสิงห์                               หัวหน้าภาค

- นางเกษรา                วนโชติตระกูล

- นางสาวนภาวรรณ      วิริยะศิริกุล

- นางสาวนอลีสา          โต๊ะยุโส๊ะ

- นางสาวจิรกานต์         พันธ์ฤทธิ์ดำ

การพยาบาลอนามัยชุมชน

- นางสาวนงรัตน์          โมปลอด                                        หัวหน้าภาค

- นางรัถยานภิศ           รัชตะวรรณ

- นางอารยา                วชิรพันธ์

- นางนรานุช               ขะระเขื่อน

- นายสิงห์                  กาญจนอารี

- นางสาวจิฑาภรณ์        ยกอิ่น

- นางสาวสุธาสินี           เจียประเสริฐ

- นางเบญจวรรณ         ถนอมชยธวัช

- นายบุญประจักษ์        จันทร์วิน

 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

- นางนิศารัตน์             นรสิงห์                                หัวหน้าภาค

- นางสาวภาวดี                      เหมทานนท์

- นางดลปภัฎ              ทรงเลิศ

- นางสาวอุษา              จันทร์แย้ม

- นางสาวจีรภา                      แก้วเขียว

- นางกาญจนา             ศุภศรี

การพยาบาลสูติศาสตร์

- นางสาวอุทุมพร                    ดุลยเกษม                            หัวหน้าภาค

- นางปิยรัตน์               รอดแก้ว

- นางสาวจตุพร                      ตันตะโนกิจ

- นางสาวขจิต              บุญประดิษฐ

- นางมลิวัลย์               บุตรดำ

- นางสาวอรวรรณ         ฤทธิ์มนตรี

- นางสาววลัยลักษณ์      สุวรรณภักดี

- นางสาวเบญจวรรณ     ละหุการ

- นางทัศณีย์               หนูนารถ

- นางสาวสุพัชชา          เกื้อกาญจน์

- นางสาวนุสรา                      มาลาศรี

การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล

- นางธมลวรรณ           แก้วกระจก                           หัวหน้าภาค

- นางจิตฤดี                รอดการทุกข์

- นางจรรยา                ศรีมีชัย                   

- นางสาวบุญธิดา          เทือกสุบรรณ

- นางวรัญญา              จิตรบรรทัด

- นางวรรณรัตน์                     จงเขตกิจ

- นางสาวปิยะพร          พรหมแก้ว

- นางสาวดาลิมา          สำแดงสาร

                    ธุรการฝ่าย

- นางสาวฮุซนี              นุกูล

- นางสาวสุไรด้า           ระเบียบพร

- นางสาวนิรมล            ยังอุปการ